Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Silver som investering

Av: Liberty Silver

Varför bör jag köpa silver?

Priset på silver har sedan januari år 2000 stigit med 430 % (September 2012). Detta till trots har sannolikt prisuppgången bara börjat! Silver är en mindre etablerad form av investering än guld, och en försvinnande liten andel av världens investeringstillgångar är placerade i silver. Denna artikel kommer att förklara varför köp av fysiskt silver kan bli en av århundradets bästa investeringar.

Anledningarna till att köpa fysiskt silver är bland andra:

 • Silver är en trygg investering i osäkra tider.
 • Efterfrågan på silver är stor och denna kan inte mötas av nyproduktionen.
 • Silver har använts, och kan fortsätta att användas, som pengar.
 • Silvrets användningsområden är många och ökar hela tiden.
 • Att äga fysiskt silver innebär ingen motpartsrisk.
 • Silver är idag undervärderat historiskt sett gentemot guld.
 • Mycket talar för att det kan komma att uppstå brist på fysiskt silver framöver.

Låt oss nu punkt för punkt gå igenom dessa påståenden, och utveckla varför just fysiskt silver är en bra investering.

1. Silver är ett skydd i osäkra tider

Låt oss till en början titta på silverprisets utveckling under de senaste tio åren.

 

Silver är ett tillgångsslag som klarar sig bra i oroliga tider då folk söker sig till fysiska tillgångar som har ett bestående värde. Guld och silvers populäritet ökar i osäkra tider. Till och med under finanskrisen år 2008 behöll fysiskt silver sitt värde när värdet på många andra tillgångar föll. Visserligen sjönk priset på den så kallade spot-marknaden vilket syns i diagrammet ovan. Priset på fysiskt silver förblev dock högt eftersom den s.k. prispremien d.v.s. premien för fysiskt silver utöver priset på spot-marknaden steg. Den finansiella oron orsakas delvis av osäkerhet kring hur mycket pengar som skapas av världens centralbanker och vilken effekt detta kommer att få. Under rådande omständigheter, när mängden pengar i ekonomin ökar rekordsnabbt, kommer våra pengar att förlora sitt värde medan silver kommer att behålla sitt. Detta driver mycket av prisutvecklingen.

En snabb titt på silverprisets utveckling ger kanske läsaren intrycket att silverpriset stiger på ett ohållbart sätt. Man ska då komma ihåg att silvret under 1990-talet var kraftigt undervärderat (tillsammans med guld och andra metaller) och att en stor del av uppgången sedan dess har varit en ”återhämtning” av priset.

En av de största missuppfattningarna som sprids om silver är att det befinner sig i en bubbla, det vill säga att det är övervärderat. För att en bubbla ska uppstå i en tillgång (till exempel fastigheter eller aktier), krävs det att stora delar av investerarna eller människor i allmänhet spekulerar i framtida prisuppgång, ofta med helt eller delvis lånade pengar. I silvrets fall är det nog ingen överdrift att säga att den stora majoriteten människor i Sverige och världen knappt har funderat över silver som investering. 

Silver är nämligen ännu en mycket liten del av världens finansiella tillgångar. Detta visas exempelvis genom att en ytterst liten del av världens samlade pengar ”täcks” av de sammanlagda lagren av silver. De sammanlagda reserverna av silver motsvarar med dagens pris 18,2 miljarder dollar (de omedelbart tillgängliga lagren är ännu lägre, vilket visas nedan), medan mängden amerikanska dollar (i en snäv bemärkelse, M1) för tillfället är 2256 miljarder dollar. Detta innebär att endast 0,8 % av alla dollar i omlopp finns som silver. (Detta gäller alltså endast mängden dollar jämfört med världens samlade silver. Räknar man med alla världens valutor blir silvrets andel betydligt lägre.) Mängden pengar i förhållande till silver har aldrig varit högre än nu! Det är därför långt kvar till dess att en bubbla uppstår.

Bland de som faktiskt beslutar sig för att satsa på silver, speciellt fysiskt silver, är belåningsgraden låg. Detta är av goda skäl, eftersom att en investering för lånade pengar kraftigt ökar risken för investeringen. Varför kan då just fysiskt silver bli en så pass god affär?

2. Produktionen kan inte möta efterfrågan

År 2011 bröts cirka 760 miljoner oz (28 800 ton) nytt silver ur gruvor. Samma år konsumerades cirka 876 miljoner oz för olika industiella eller dekorativa ändamål. Cirka 164 miljoner oz, eller 15,7 %) gick till investeringar i form av tackor och mynt. Det som inte kunde förses från gruvor, kom från återvinning (se diagram nedan). Så här långt ser det bra ut, eftersom tillgången tekniskt sett möter efterfrågan. En stor del av ”tillgången” består dock inte av verkliga leveranser, utan av löften om framtida leveranser. Mängden silver som har utlovats för framtida leverans har vuxit årligen under minst tio år, för att täcka gapet mellan tillgång och efterfrågan.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att en stor del av silverkonsumtionen går förlorad, till skillnad från guldkonsumtionen. Årligen förbrukas silver som inte återvinns av olika anledningar. I många produkter är mängden silver så liten att återvinning inte lönar sig (detta på grund av det relativt låga silverpriset). På andra områden är metallen helt enkelt omöjlig att återvinna.

Vad som också är anmärkningsvärt är att mängden lagrat silver har minskat stadigt till de lägsta nivåerna sedan andra världskriget. För närvarande finns det endast finns 1,2 miljarder oz (37 300 ton) silver i världens lager ovan jord. Det låter i och för sig som en hög siffra. Om det dock jämförs med guld, där 2,2 miljarder oz guld finns tillgängligt ovan jord, och är cirka 50 gånger högre värderat än silver, framstår siffran som mycket låg. Det ska också jämföras med de 10 miljarder oz silver som fanns tillgängligt i lager på 1950-talet, varav den amerikanska staten ensamt ägde 3 miljarder oz. Idag innehar den amerikanska staten inga nämnvärda silvertillgångar.

Det finns alltså otroligt nog mer tillgängligt guld ovan jord än silver. Bilden till höger illustrerar världens samlade lager av silver och guld, samt koppar som jämförelse.

De små lagren av silver gör priset känsligt för chocker av olika slag. Dessa kan vara förlusten av en stor silverfyndighet, en snabb ökning i efterfrågan på fysiskt silver eller att de löften som har ställts ut om leveranser av silver krävs in av köparna. Den största marknaden för handel med silver, COMEX, har för närvarande lager om 141,59 miljoner oz silver tillgängligt för leverans (Augusti 2012), vilket med dagens silverpris motsvarar cirka 4 miljarder dollar. På den internationella kapitalmarknaden är det här inget stort belopp. En eller två stora och bestämda aktörer kan därför köpa upp allt omedelbart tillgängligt silver, vilket skulle få stora effekter på priset.

3. Silver som pengar

Silver har länge använts som pengar, och kan när som helst fylla den rollen igen. Varför har just silver använts som pengar under så lång tid (ofta tillsammans med guld)? Vad är det som gör silver lämpligt att använda som pengar?

Pengar är ett bytesmedel, som används för att ”växla” produkter eller tjänster mot andra. Det är en nödvändighet för att kunna åstadkomma arbetsdelning. (Utan pengar är det till exempel svårt eller omöjligt för en frisör att byta till sig en liter mjölk av en bonde.)

Det som främst krävs av materialet som ska används som pengar är att det värderas av människor, vilket silver helt klart gör (se avsnitt nedan). Det värderas av tillräckligt många att även de som inte värderar silver särskilt högt kan använda det som bytesmedel, eftersom att den stora majoriteten värderar det. Pengar bör också ha följande egenskaper:

 • Det bör ha högt värde i förhållande till sin vikt.
 • Det bör vara hållbart.
 • Det bör ha en enhetlig kvalitet.
 • Det bör vara delbart.

Det är enklast att se varför silver och andra ädelmetaller som guld passar som pengar genom att jämföra det med alternativen. Järn värderas sannolikt högre än silver eftersom att det har fler användningsområden. Det är också enhetligt och delbart, men är så vanligt förekommande att det skulle krävas enorma mängder för att genomföra större affärer. (Det rostar dessutom.) Smör värderas av många, och är delbart, men det är inte hållbart eller vidare värdefullt. Diamanter är ytterst värdefulla, men kvaliteten är inte enhetlig (det finns många grader av renhet i en naturligt förekommande diamant), och de är inte delbara på ett praktiskt sätt. Ädelmetaller som guld och silver har därför historiskt sett haft rollen som pengar.

Exempel kan tas från Sverige och USA. Mynt i USA innehöll med vissa undantag 90 % silver från tidigt 1800-tal fram till år 1964, och i vårt eget land innehöll vanliga en- och tvåkronor 40 % silver fram till 1968. Innan 1942 innehöll svenska en- och tvåkronor 80% silver. Anledningen till att det fanns silverinnehåll i våra mynt var att den svenska kronan hade en koppling till guld och silver. Det har också varit det normala under historien. Studerar man historien finner man snabbt att vi nu lever under en undantagsperiod.

Mellan åren 1777 och 1873 hade Sverige med vissa avbrott silvermyntfot. Detta innebar att varje riksdaler motsvarade en viss mängd (6,375 g) silver. De relativt korta avbrotten i silvermyntfoten berodde typiskt sett på att staten hade stora tillfälliga utgifter som behövde finansieras snabbt (krig var oftast orsaken). För att göra det trycktes papperspengar upp, och silvermyntfoten upphävdes (”suspenderades”) tillfälligt.

År 1873 infördes istället guldmyntfot vilket varade fram till år 1931 (suspenderat mellan åren 1914-1924). Guldmyntforten innebar att varje krona utgjordes av 0,403 gram guld. På grund av att kronan definierades av den guldmängden blev det minsta guldmyntet femkronan (som vägde strax över 2 gram). För att de mindre valörerna skulle vara praktiska och även de ha ett inneboende värde, innehöll de till en början 80 % silver fram till 1942, och sedan 40 % silver fram till 1968.

Från och med år 1951 deltog Sverige i det så kallade Bretton Woods-systemet, vilket innebar att kronan hade en indirekt koppling till guld. Den svenska kronans värde var knutet till den amerikanska dollarn. Varje amerikansk dollar motsvarades i sin tur av en viss mängd guld. Under 1960-talet blev det omöjligt för amerikanerna att behålla kopplingen till guldet, varför denna övergavs av president Nixon år 1971 under hot från Frankrike att lösa in stora delar av sin dollarreserv till guld. Ingen betydande valuta har efter detta haft någon koppling till ädelmetall. Värdet på kronan sjönk så pass mycket att det inte gick att fortsätta ha silver i mynten. När värdet på silvret i en enkrona går över en krona lönar det sig att växla till sig mynt och smälta ned dem för silverinnehållet. Därför togs också allt silver ur de svenska mynten. Efter år 1972 innehåller inga nypräglade svenska bruksmynt silver. Sedan dess har inflationen varit omfattande, och de ekonomiska kriser som skakar det finansiella och monetära systemet har blivit allt kraftigare. En återgång till att använda guld och silver som pengar kommer att vara nödvändig för att återställa balansen i ekonomin.

Det finns en pågående diskussion kring vilket av guld och silver som skulle fungera bäst som valuta. Somliga menar att guld passar bäst, andra menar att silver passar bättre, och vissa menar att både guld och silver skulle kunna vara pengar parallellt

För att kunna användas som pengar behöver en metall ha något praktiskt användningsområde. Silver har, precis som guld, många användningsområden. Faktum är att silver är mycket starkare än guld på detta område. Om guld åter skulle användas som pengar (vilket faktiskt börjar diskuteras öppet av vissa makthavare), är det mycket troligt att silver också skulle göra det, och om detta skulle bli fallet kommer värderingen att behöva stiga kraftigt eftersom en på pass liten del av de pengar vi har idag kan täckas med silver baserat på det nuvarande silvervärdet. 

4. Praktiska användningsområden

Silver har väldigt praktiska användningsområden. Det är en av de bäst elektriskt ledande metallerna och är mycket reflektivt. Det används därför inom elektronikindustrin, i bland annat högspänningsledningar. I en genomsnittlig mobiltelefon finns till exempel 0,35 gram silver. Det låter kanske inte som mycket, men multipliceras detta med de miljardtals mobiltelefoner som producerats blir det en betydende mängd. Mängden silver som används inom elektronik och IT ökar kontinuerligt i takt med att konsumtionen ökar runt om i världen och i takt med att nya innovationer tillkommer. Silver är även en nödvändig beståndsdel i högeffektiva solceller (vars användning ökar mycket snabbt) och i energieffektiva fönsterglas. Silver används vidare för vattenrening, i kemiska processer som katalysator (till exempel vid tillverkningen av formaldehyd), för att tillverka speglar, och även medicinskt. Det kan även användas i textilier för att reducera odörer, i högpresterande batterier, och mycket mer.

Inom ett område, fotografin, har användningen dock minskat kraftigt under de senaste tio åren, framför allt beroende på digitaliseringen. Minskningen på detta område kompenseras dock av ökad efterfrågan inom andra områden. Prognosen för användningen för produktion av solceller spås till exempel öka till 100 miljoner oz årligen fram till 2015 (vilket motsvarar ungefär en sjundedel av den årliga nyproduktionen av silver).

5. Fysiskt silver saknar motpartsrisk

Motpartsrisk innebär att det finns risk för att motparten (banken, aktiebolaget eller någon stat) skall ställa in sina betalningar (eller gå i konkurs) så att du som investerare förlorar din tillgång. För fysiskt silver saknas denna risk, eftersom att du själv håller i tillgången. 

Bland de som har insett att silver är en god investering med låg risk, tenderar vissa att vända sig till värdepapper för att köpa sitt silver, så kallat papperssilver. 

Papperssilver förekommer dels som bevis för ett innehav av silver (certifikat) och som bevis för en framtida leverans av silver (termin). Terminer utgör alltså ett utställt löfte om en leverans av en bestämd mängd silver någon gång i framtiden. Typiskt sett tar inte innehavaren besittning av den köpta varan, utan säljer terminen vidare till en annan handlare. Handlare kan ställa ut löften om framtida leveranser utan att ha någon täckning av sitt löfte. Certifikat (bevis), fungerar något annorlunda. En viss mängd existerande silver köps, men det är ingen bestämd vara som köps, utan bara obestämt ”silver”. Av flera anledningar är det är ingen god idé att investera i dessa värdepapper. På grund av att papperssilver endast är ett ägarbevis på en viss mängd silver, har det lett till att misstänkt mycket pappersilver utgivits i förhållande till vad som rimligtvis kan finnas i fysisk form. Av den här anledningen finns en motpartsrisk i att köpa ”papperssilver”, till skillnad från den fysiska varan. Den omfattande handeln med papperssilver har också lett till att silvermarknaden misstänks vara utsatt för prismanipulation för att pressa ned priset. Handeln med papperssilver av silver är omfattande (cirka 700 miljoner oz omsätts dagligen i handeln, i jämförelse med de cirka 140 miljoner oz av fysiskt lager som finns tillgängligt för leverans).

När marknaden för den fysiska varan är så pass liten i förhållande till handeln med certifikat, ökar risken för att priset kan manipuleras. Prismanipulation har bland annat misstänkts förekomma genom utställande av löften om framtida leveranser i stigande pristrender för att dämpa uppgången.

Om bristen på fysiskt silver upptäcks och blir påtaglig, kan det leda till att papperstillgångarna på silver förlorar sitt värde, på samma sätt som att presentkort i en butik blir obrukbara vid en konkurs. Om innehavarna av papperssilvret begär leverans men det inte finns något silver att leverera, blir de snart värdelösa. De som däremot har fysiskt silver i sin besittning kan i det scenariot sannolikt se priset stiga kraftigt.

Hur förvaringen av fysiskt silver sker beror helt på dina individuella förutsättningar och vad som känns bäst för dig. Många väljer att förvara sitt silver i sitt bankfack. Här finns i och för sig en risk att banken en dag går i konkurs, men det stora problemet i den situationen är sannolikt att kontanter inte kan lämnas ut. Innehållet i bankfacken är separerade från bankens tillgångar men det kan ändå vara svårt att tillgå dem om banken stänger under skakiga omständigheter. 

Många väljer också att förvara sitt silver efter egen fantasi. I det fallet bör köparen givetvis fundera nogsamt kring förvaringen. Dessa idéer diskuteras bland annat på vårt forum. Vi rekommenderar att du som köpare sprider riskerna, det vill säga "lägger äggen i fler korgar". En del i ett bankfack, en del hemma, och varför inte en del på någon annan plats?

6. Silver är undervärderat i förhållande till guld

Hur silver värderas i förhållande till guld bör i slutändan bestämmas av hur vanligt metallerna förekommer i jorden samt hur de efterfrågas. Vad gäller tillgången under jord är relationen mellan guld och silver 1:17,5, det vill säga att det finns 17,5 gånger mer silver än guld under jord. Även om man tar hänsyn till att guld av den här anledningen är mer knappt än silver, kan det inte förklara dagens stora prisskillnad (cirka 1:50). Historiskt sett har guldet värderats gentemot silver i förhållandet 1:30.

Priset på silver hade i alla fall behövt fördubblas för att komma nära sitt historiskt rätta förhållande till guldet! Med tanke på att det bara finns sex gånger mer silver än guld tillgängligt ovan jord, skulle priset kunna vara mångdubbelt högre utan att vara ”övervärderat” i förhållande till det tillgängliga guldet. Faktum är att det i nuläget, som ovan nämnts, finns mindre tillgängliga silverreserver ovan jord än det finns guld!

Investeringsefterfrågan på fysiskt silver har ökat kraftigt under de senaste åren men från väldigt låga nivåer. Kina har till exempel blivit nettoimportör av silver (så sent som år 2009 var de nettoexportörer). Just denna nya och växande efterfrågan är en bidragande faktor till att silver kan komma att stiga kraftigt i pris under de kommande åren. Efterfrågan på amerikanska Silver Eagles (världens mest populära investeringsmynt) har också ökat kraftigt vilket syns i diagramet nedan.

Silver Eagles är världens mest populära investeringsmynt i silver och är vanligt förekommande bland investerare. Dess popularitet är en god indikator på efterfrågan av fysiskt silver över lag.

7. Framtida brist på fysiskt silver?

Låt oss nu titta på hur mycket silver som finns tillgängligt för investeringar i dagsläget. En historisk tillbakablick över hur mycket silver som har funnits tillgängligt är nödvändig. På 1950-talet låg den totala mängden lagrat silver på mellan 9 och 10 miljarder oz. Idag ligger de uppgivna reserverna på kring 1,2 miljarder oz silver. Mer än 80 % av reserverna som fanns tillgängliga på 1950-talet är alltså borta. Vad har hänt med dessa? Mycket av silvret har konsumerats till olika praktiska ändamål, och mycket av det kommer inte att kunna återanvändas. Det här påverkar givetvis det framtida priset på fysiskt silver. Allt eftersom att de tillgängliga reserverna uttömms, kommer bristen att bli uppenbar.

Värdet på de omedelbart tillgängliga reserverna vid världens största handelsplats för silver (COMEX) är, som ovan nämnts, inte mer än 4 miljarder amerikanska dollar med dagens silverpris. När detta jämförs med värdet på andra tillgångsslag förstår man snart att det inte krävs mycket för att allt tillgängligt silver skall köpas upp av en eller flera aktörer. Det underskott som finns i nyproduktionen, och som döljs av löften om framtida silverleveranser, kan inte fortgå utan leveransproblem i all oändlighet. Vid någon tidpunkt kommer innehavarna av papperssilver att förlora förtroendet för pappersmarknaden och vilja ha fysisk leverans av sitt silver. När detta sker kommer det helt enkelt inte finnas tillräckligt med fysiskt silver för att täcka alla löften d.v.s. certifikat och terminer som har ställts ut.

Slutsatser

Detta sammantaget gör att det finns starka skäl som talar för att silver kan visa sig vara en ännu bättre investering än guld

Den historiskt låga värderingen, underskottet av tillgängligt silver, de låga (och sjunkande) lagernivåerna och den snabbt ökande penningmängden talar för framtida prisuppgång. Små förändringar i den omfattande handeln med papperssilver kan utlösa akut brist på fysiskt silver, vilket kan få priset att stiga kraftigt. (Det bör också noteras att den stora transaktionsvolymen av papperssilver jämfört med en låg volym för fysiskt silver kan leda till plötsliga och tvära prisvariationer åt båda håll.)

Fysiskt silver är således en tryggare investering än "papperssilver" men med högre potential än guld. Titta gärna igenom våra silverprodukter för att bedöma vilken produkt som passar dig bäst. Vi kan också rekommendera www.libertysilver.ee från vilka du kan köpa momsfritt silver.

 

Kommentarer

LPB 2012-10-16 13:42

Hej och tack för en bra sammanställning.
Jag har dock en fundering över tillgång och efterfrågan.

om jag har förstått det rätt, så ligger det "framtida" leveranser inkluderat i tillgångssidan(?)

Ligger det även framtida leveranser på efterfrågesidan?

Det som vore intressant var att veta om den "verkliga" årliga gruvbrytningen matchar det industriella förbruk per år.
mvh
Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 814,96 kr 0.00%
Silver 10,43 kr -1.73%
Platina 338,04 kr -0.70%
Palladium 330,14 kr -1.61%
Uppdaterat: 2024-07-12 16:00 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten