Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

Villkor & Information

Köpa från Liberty Silver

Varupris

Priset bestäms vid beställningstillfället då kunden bekräftar köpet. När ordern har bekräftats sänder vi en orderbekäftelse via e-post. Ordrar på ädelmetall av investeringskaraktär är bindande medan normal ångerrätt föreligger för ordrar på andra varor än ädelmetall av investeringskaraktär. Med investeringskaraktär avses mynt och tackor bestående av ädelmetall som är präglade för investeringsändamål. De ädelmetallprodukter Liberty Silver saluför på hemsidan är normalt att betrakta som ädelmetall av investeringskaraktär. En order där villkoren i denna text godkänns måste läggas före dess att kunden överför medel till Liberty Silver.

Betalningsalternativ

- Bankkonto & bankgiro

Vi rekommenderar betalning till vårt bankkonto eller bankgiro för alla ordrar.

För betalning till bankkonto eller bankgiro måste betalningen göras inom en bankdag från beställningstillfället. Under helgdagar måste betalning initieras under nästkommande bankdag. Vid betalning till bankkonto eller bankgiro skall det ordernummer du erhåller i orderbekräftelsen anges i meddelandefältet. 

Betalning till bankkonto eller bankgiro i SEK (Svenska kronor) skall vara oss tillhanda inom tre bankdagar från orderläggningen. Vid internationella bankkontoöverföringar (wire transfers) skall betalning vara oss tillhanda inom fem bankdagar.

Vi reserverar rätten till att kunna kräva initiering av betalning inom en timme för stora ordrar och ordrar på guld.

Om betalning ej initierats inom en bankdag från beställningstillfället eller ej kommit oss tillhanda inom tre bankdagar från beställningstillfället förbehåller vi oss rätten att för ädelmetallordrar annullera beställningen och debitera en expeditionsavgift på 300 kr, eventuell marknadsutveckling till nackdel för Liberty Silver samt eventuella andra omkostnader. Om fakturan för annulerad beställning förfaller utan betalning förbehåller vi oss rätten att driva ärendet vidare till inkasso och debitera en inkassoavgift på 200 kr. 

Leverans

För mindre beställningar upp till 1 000 kr kan kunden välja antingen vanligt brev eller rekommenderat brev som leveransmetod. Alla beställningar över 1 000 kr skickas med försäkrad försändelse (normalt rekommenderat brev eller värdepost) hem till kunden, till kundens postutlämningsställe eller till närmsta Posten Företagscenter för att signeras av kunden vid uthämtning. Liberty Silver ansvarar för alla försändelser över 1 000 kr samt försändelser under 1 000 kr där kunden valt "Rekommenderat brev/värdepost/kurir" som fraktalternativ. I det fall fraktbäraren inte försäkrar innehållet har Liberty Silver en separat transportförsäkring med IF Skadeförsäkring som täcker risken.
 
Vid beställningar som ej kan hanteras via värdepostsystemet skickas varorna fullt försäkrat med kurir med krav på signatur för mottagen leverans.

Leverans sker så snabbt som möjligt efter full betalning. Alla leveranstider publicerade på Liberty Silvers hemsida är av indikativ natur. För varor angivna med en specifik leveranstid sker leverans normalt inom 7 veckodagar från den angivna tidsperioden. För varor utan leveransdatum sker leverans normalt inom mindre än 45 dagar från erhållen betalning. Vid extraordinära omständigheter som ligger utanför vår påverkan såsom, men inte begränsat till, leveransförseningar från leverantörer, transportförseningar och dylikt förbehåller vi oss rätten att initiera leveransen av varorna inom 60 dagar från orderdatumet. Vi försäkrar alla leveranser från våra leverantörer. I det osannolika fall att varor skadats eller saknas efter transport från våra leverantörer reserverar vi, oavsett tidigare angiven information, rätten att påbörja leverans eller initiera återbetalning av kundens erlagda likvid efter det att skadeärendet är reglerat och avslutat av vårt försäkringsbolag.

Om en försändelse är defekt eller öppnad vid leverans, skall kunden omedelbart meddela utlämningsstället eller kuriren som levererade varorna. Skriv därefter ned dina anmärkningar på uthämtningskvittensen samt meddela Liberty Silver.

Vid beställning av en eller flera varor med olika leveranstid levereras varorna vid tidpunkten för den vara med längst leveranstid.

Alla mynt levereras i myntkuvert om ej annat anges.

En outlöst förskottsbetald försändelse kvarstår i Liberty Silvers vård under en tid av sex månader. Om kunden vill göra anspråk på försändelsen skall kunden genom förskottsbetalning ersätta Liberty Silver innan försändelsen åter skickas till kund. Outlösta försändelser debiteras med en expeditionsavgift på 300 kr förutom kostnaderna för frakt. Äganderätten till returnerade försändelser övergår till Liberty Silver sex månader efter det att försändelsen åter kom i Liberty Silvers besittning. Liberty Silver ansvarar ej för returnerade föremål i det fall föremålen skadas eller bortkommer.

Försäljningsvillkor & annullering

Då priset på våra varor fluktuerar med världsmarknadspriset för ädelmetaller, förbehåller vi oss rätten att neka handel med kunder som annullerat ordrar vid tidigare tillfällen. Vidare förebehåller vi oss rätten att annullera en order om:

- Betalning ej initierats eller erhållits inom de angivna tidsramarna
- Extraordinära situationer uppstår på ädelmetallmarknaden
- Priser eller lagerstatus eller andra uppgifter angivits felaktigt på grund av datorproblem eller mänsklig faktor
- Leveransproblem från leverantörer uppkommit 

Om Liberty Silver på grund av ovan nämnda problem måste annullera en order kontaktar vi kunden för att enligt kundens önskemål antingen komma överens om nya ordervillkor eller ordna med återbetalning av erlagd likvid. Kunden äger rätt till full återbetalning av den likvid som kunden har erlagt för varorna inklusive fraktkostnader. Liberty Silver äger rätt att fördröja eller annullera ordrar för kunder som har utestående ej betalda ordrar som postförskott och fakturor för ej uthämtade postförskott.

Ångerrätt föreligger på alla varor utom vid handel med ädelmetall av investeringskaraktär. Vid handel med ädelmetall av investeringskaraktär föreligger ingen ångerrätt. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 3 kap. 2 § stadgar att ångerrätten inte gäller "finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument och priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen". 
För andra varor än ädelmetall av investeringskaraktär föreligger normal ångerrätt i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 
De ädelmetallprodukter Liberty Silver saluför på hemsidan är normalt att betrakta som ädelmetall av investeringskaraktär.

Leverans utanför Sverige

Kunden är ansvarig för eventuella extra avgifter, förutom ordinära fraktkostnader, som kan uppkomma vid import av varor skickade från Liberty Silver. Normalt betraktas inte försändelser inom EU som export/import.

Liberty Silver Mynt

Med Liberty Silver Mynt förstås mynt designade av Liberty Silver som producerats av en av Liberty Silver AB bestämd producent.

En säljorder på Liberty Silver mynt (kunds försäljning) är bindande då ordern har bekräftats via Liberty Silvers hemsida eller per telefon. Om ordern inte fullföljs genom att produkterna inte skickas inom den tid eller på stipulerat sätt reserverar sig Liberty Silver rätten att fakturera eller reducera köpeskillingen med 300 kr plus faktiska kostnader plus eventuell marknads-/värdeminskningsförlust till nackdel för Liberty Silver.

För att Liberty Silver skall kunna köpa Liberty Silver Mynt måste säljaren kunna uppvisa produktionsnumret på de mynt som han/hon önskar sälja till Liberty Silver. Produktionsnumret är angivet på originalfakturan och/eller myntet. 

Liberty Silvers intention och ambition är att kontinuerligt ställa återköpspriser ("säljpriser") på Liberty Silver mynt baserat på det lägsta pris per mynt som offereras vid försäljning. I det osannolika fall Liberty Silver på grund av Force Majeure eller likviditetsproblem ej kan köpa tillbaka mynt reserverar vi oss rätten att istället marknadsföra säljarens mynt på hemsidan för det aktuella priset på Liberty Silver mynt eller för ett, tillsammans med säljaren, överenskommit pris.

Liberty Silver mynt präglas i bullion quality. Bullion quality är den normala kvaliteten för investeringsmynt i silver. Definitionen på bullion quality, i enlighet med villkoren från producenten, är att mynten väger i genomsnitt minst 1 troy oz i varje produktionsomgång. Varje enskilt mynt kan dock väga 1 troy oz +/- 0,8%.

Generella prisrabatter som erbjuds genom reklam, affiliates eller dylikt gäller ej för monsterboxar (ordrar över 500 mynt) med Liberty Silver mynt.

Präglingskvalitet bullionprodukter
Det förekommer generellt ingen ersättningsproduktion hos präglarna om en bullionprodukt överensstämmer viktmässigt med specificerad viktvarians. Detta innebär att små defekter kan förekomma som exempelvis, men inte begränsat till, att myntens fram- och baksida inte är exakt vinklade, att myntens tjocklek kan skilja sig från punkt till punkt, att det kan förekomma små repor, jack eller hack och att det kan förekomma små defekter i designen eller liknande.

Villkor vid kunds försäljning av mynt, tackor och övrig metall till Liberty Silver

- Köpeavtal vid kunds försäljning

Vid försäljning av tackor och mynt kan kunden närsomhelst låsa in sitt försäljningspris till Liberty Silver genom att välja aktuell produkt i den förkonfigurerade listan med produkter som Liberty Silver ställer kontinuerliga priser på. Därefter specificerar kunden antal produkter som kunden önskar sälja. Genom att upprepa denna process kan kunden låsa in försäljningspriset på ett flertal produkter vid samma försäljningstillfälle. 

Kunden fyller därefter i personuppgifter inklusive personnummer och väljer önskat utbetalningssätt. Liberty Silver och kunden ingår köpeavtal genom att kunden markerar "Jag godkänner de allmänna villkoren" innan kunden klickar på "Bekräfta". Efter det att kunden har bekräftat säljordern skickas ett automatiskt e-post meddelande till kunden med en orderbekräftelse som innehåller en preliminär avräkningsnota. Kunden skall därefter skicka de aktuella produkterna till Liberty Silver AB, Box 90184, 120 22 Stockholm inom en bankdag. Säljaren står risken för leveransen till Liberty Silver. Liberty Silver övertar risken för leveransen när den spårbara försändelseinformationen för rekommenderat brev eller värdepost anger att Liberty Silver har hämtat ut produkten. Liberty Silver rekommenderar att alla försändelser skickas med rekommenderat brev eller värdepost. I det fall ädelmetall insänds till någon annan adress tillhörandes Liberty Silver än den ovannämnda förbehåller Liberty Silver rätten att debitera kunden en administrationsavgift om 300 kronor utöver kostnaderna för återfrakt.

Liberty Silver initierar utbetalningen av köplikviden enligt kundens instruktion inom sex bankdagar från dess att försändelsen anlänt till vår postadress. Vårt säkerhetsföretag kvitterar ut och hanterar säljordrar/inkommande försändelser en dag per vecka. I det fall de insända produkterna är ovanliga till dess natur, märke eller form eller i det fall produkterna inte med enkelhet kan äkthetstestas kan utbetalningen försenas upp till 12 bankdagar. 

Kundens säljordrar på tackor och mynt är bindande i och med att kunden markerar att de allmänna villkoren accepteras och bekräftar säljordern på Liberty Silvers hemsida. Vid handel med ädelmetall i investeringsform föreligger ingen ånger- eller returrätt. Liberty Silver förbehåller sig rätten att neka handel med kunder som tidigare har avbrutit ordrar med bindande verkan. Liberty Silver förbehåller sig rätten att debitera en administrationsavgift på 500 kr samt eventuell avgift motsvarande marknadsutveckling till nackdel för Liberty Silver i fall där kunden brutit sitt avtal med Liberty Silver genom att ej insända produkterna inom den ovan stipulerade tiden.

Liberty Silver förbehåller sig rätten att avböja fullföljning av en kunds säljorder. I det fall Liberty Silver väljer att inte fullfölja köpet, oavsett anledning, avslutas köpet och produkterna returneras till kunden. Om Liberty Silver avböjer att fullfölja kundens säljorder på grund av att den insända metallen skiljer sig från kundens beskrivning såsom, men inte begränsat till, att metallen ej är av den art eller typ som kunden specificerat eller att metallen ej är ädelmetall förbehåller sig Liberty Silver rätten att återsända metallen mot postförskott till en kostnad motsvarande Liberty Silvers fraktkostnader, postförskottskostnader och övriga omkostnader däribland en värderingskostnad för proberingen som uppgår till 10 kr/gram för guld, platina eller palladium samt 0,5 kr per gram silver eller eller som lägst 200 kr per försändelse. Om Liberty Silver i annat fall väljer att returnera produkterna till kunden utgår ingen extra kostnad för kunden. Liberty Silver returnerar försändelser med rekommenderat brev eller värdepost.

En outlöst returnerad försändelse kvarstår i Liberty Silvers vård under en tid av sex månader. Om kunden vill göra anspråk på försändelsen skall kunden genom förskottsbetalning ersätta Liberty Silver innan försändelsen åter skickas till kund. Outlösta försändelser debiteras med en expeditionsavgift om 300 kr förutom kostnaderna för frakt och postförskott. Äganderätten till returnerade försändelser övergår till Liberty Silver sex månader från det att försändelsen åter kom i Liberty Silvers besittning. Liberty Silver ansvarar ej för returnerade föremål i det fall föremålen skadas eller bortkommer.

Liberty Silver publicerar kontinuerligt inköpspriser på sin hemsida. De publicerade inköpspriserna är av indikativ natur och förutsätter att mynt och/eller tackor är i ocirkulerat orginalskick när de ankommer till Liberty Silver. Liberty Silver förbehåller sig rätten att offerera ett annat pris än det publicerade priset i det fall produkterna

- ej är i orginalskick då de ankommer till Liberty Silver
- kräver omfattande probering och/eller verifiering
- ej skickats eller inkommit inom stipulerad tid
- är av en typ eller standard annan än den Liberty Silver normalt saluför

De publicerade priserna gäller endast kunder som skickar sina försändelser från ett EU-land. Vänligen kontakta oss om du önskar ett pris på varor som skickas från ett land utanför EU.

I det fall Liberty Silver offererar ett annat pris än det publicerade priset för en specifik order skickas primärt ett e-postmeddelande till kunden med den justerade avräkningsnotan. Kunden kan därefter välja att fullfölja eller avbryta ordern. Vid justerade avräkningsnotor övergår egendomen i Liberty Silvers ägo fem bankdagar efter det att Liberty Silver har avsänt den justerade avräkningsnotan med e-post eller sju bankdagar efter det att Liberty Silver har avsänt den justerade avräkningsnotan med brev. I det fall kunden meddelar Liberty Silver om att avbryta ordern returneras produkten till kunden med rekommenderat brev eller värdepost efter det att kunden till fullo återbetalt eventuellt utbetald köplikvid.   

- Allmänna villkor vid kunds försäljning

Med kunds försäljning förstås försäljning från fysiska eller juridiska personer till Liberty Silver.

Liberty Silver köper de flesta typer av ädelmetall inklusive, men ej begränsat till tackor och mynt. Liberty Silver innehar polistillstånd med dnr Dnr: AA-572-20097/09 för handel med begagnade ädelmetaller.

Liberty Silver förbehåller sig rätten att fastställa kundens identitet genom inhämtande av information från offentliga register. Om Liberty Silver finner det skäligt har Liberty Silver rätt att kontakta kunden för kompletterande uppgifter för att kunna fastställa kundens identitet. Liberty Silver använder endast uppgifterna internt för kundkännedom samt vid upprättandet av inköpsnota. I övrigt behandlar Liberty Silver personuppgifterna med full konfidentialitet. 

Liberty Silver förbehåller sig rätten att kontrollera, verifiera och probera insänd ädelmetalls renhet, äkthet och kvalitet. Vid probering används olika testmetoder. Liberty Silver ansvarar inte för eventuella skador eller försämringar som uppstår vid kontroll, verifikation eller probering av ädelmetallerna. Liberty Silver förbehåller rätten att montera isär eller på annat sätt dela föremål för att kunna probera ädelmetallhalten.

Genom att markera "Jag godkänner de allmänna villkoren" bekräftar kunden att denna tagit del av Liberty Silvers villkor. Liberty Silver tillämpar bestämmelserna i Lag (1999:271) om handel med begagnade varor för inköp av ädelmetall.

Meddelande som Liberty Silver sänder med brev till kunden skall anses ha nått kunden inom fem bankdagar efter avsändandet. Meddelande som Liberty Silver sänder med e-post till kunden skall anses nått kunden inom tre bankdagar efter avsändandet.

Integritetspolicy

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies och sessionscookies, for att underlätta enskilda användares aktiviteter. Enligt lagen om elektronisk information som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Informationen används för att bestyrka inloggning samt automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användarens återbesök till butiken. Cookies används också för statistisk mätning. Informationsinsamlingen är anonym. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplatsen begränsas.

Liberty Silver skyddar sina kunders personliga integritet och behandlar kunduppgifter med full konfidentialitet. I och med Dataskyddsförordningen, som trädde i kraft den 25 maj 2018, önskar Liberty Silver informera om hur bolaget hanterar personuppgifter. Liberty Silver samlar i sitt affärssystem in de personuppgifter vid kontoregistrering och orderläggning som användaren/kunden tillhandahåller Liberty Silver. Följande uppgifter registreras: Namn, e-post, telefonnummber, adress, postnummer, ort, land och personnummer. Uppgifterna används för att bistå registrerade kontoinnehavare och kunder med information och service. Liberty Silver använder också personuppgifter till marknadsföring i form av nyhetsbrev och erbjudanden via e-post eller post. Det går att avregistrera sig från nyhetsbrev och erbjudanden genom att klicka på avregistreringslänken som alla sådana e-postmeddelanden innehar. Liberty Silver är måna om sina kunders konfidentialitet och lämnar ej ut eller säljer person- eller addresuppgifter till tredje part med undantag för myndighetsbeslut som enligt lag kräver sådan utlämning. Liberty Silver sparar användars/kunders personuppgifter så länge det finns affärsförpliktelser eller krav på förvaringstid enligt lag. Som användare/kund kan du när som helst begära ut vilka personuppgifter vi har registerade om dig. Du har alltid rätt att be om ändring angånde personuppgift som är felaktig samt har rätt till radering av personuppgift som vi har lagrat om dig under förutsättning att det inte finns legala skyldigheter för oss att lagra uppgiften. Liberty Silvers IT-system är rigoröst konstruerat för att skydda dina personuppgifter. Endast ett fåtal behöriga anställda personer i beslutande befattning kan hantera personuppgifter. Om du har frågor kring behandlingen eller insamlingen av personuppgifter kan du kontakta Liberty Silver AB, Box 30082, 104 25 Stockholm via post eller skicka ett e-postmeddelande till support@libertysilver.se.

Allmänt

Kommunikation med Liberty Silver eller läsning av material på Liberty Silvers hemsida skall ej betraktas som investeringsråd.

Värdet på ädelmetall beror på olika ekonomiska faktorer däribland världsmarknadspriset det s.k. spotpriset, efterfrågan, utbud, marknadssentimentet, eventuell brist på ädelmetall och produktionskapacitet m.m.

Försök till bedrägeri polisanmäls.

Liberty Silver är måna om sina kunders konfidentialitet och lämnar ej ut eller säljer person- eller adressuppgifter till tredje part förutom vid myndighetsbeslut som vunnit laga kraft och kräver ett tillhandahållande av desamma.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal eller utfästelser från vår sida, och som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall vi befrias från våra förpliktelser från att fullgöra åtaganden i sådana avtal eller utfästelser.