Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 63 Utbud, efterfrågan och prispremier på fysisk ädelmetall

Av: Torgny Persson

I Guld & Silverskolan del 22 "Prispremier på ädelmetall" samt i artikeln "Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall" diskuterades prispremierna på fysisk ädelmetall. I denna artikel följer vi upp med en mer djuplodande analys och undersöker hur prisfluktuationerna påverkar Liberty Silver.

Prispremier 2008

Silver har det sista decenniet varit något mer konjunkturkänsligt än vad guld varit. Silver har därmed korrelat något mer med börsen än vad guld gjort. I samband med den s.k. finanskrisen och medföljande börsnedgång år 2007-2009 rekylerade spot-priset från drygt USD 20 till precis under USD 9. I svenska kronor blev inte rekylen lika kraftig eftersom dollarn stärktes gentemot kronan under perioden. Diagrammet nedan visar spot-priset för silver i kronor med rekylen mars - oktober markerad i rektangeln.
 

Innan rekylen var återförsäljningspremierna på statligt präglade silvermynt relativt beskedliga och låg på 10% - 15 %. Med återförsäljningspremier avses premien utöver spot-priset då ädelmetallhandlare köper upp stora partier mynt direkt från präglare eller grossist. När spot-priset rekylerade steg premierna samtidigt som utbudet krympte drastiskt p.g.a. den höga efterfrågan. Återförsäljningspremierna var som högst ca 80 % över spot-priset. 

Att silver, mätt i fiat-pengar, minskade kraftigt i värde under den s.k. finanskrisen är således en sanning med modifikation. Spot-priset, priset på silverterminer och priset på silvercertifikat sjönk men vad hände egentligen med priset på fysiskt silver?

Låt oss göra en ungefärlig beräkning för hur ett statligt präglat silvermynt rörde sig från toppnoteringen av silver-spot på 127,98 kr den 5/3-2008 till bottennoteringen av silver-spot på 69,37 kr den 23/10-2008. Vi bortser från momsen för att underlätta beräkningen.

Värde 2008-03-05: 127,98 kr  * 1,1 = 140,78 kr
Värde 2008-10-23 : 69,37 kr  * 1,8 = 124,87 kr

Vi kan således räkna ut att marknadspriset på ett fysiskt silvermynt under perioden sjönk med ca 11,3 % samtidigt som värdet på silverpapper sjönk med ca 46 %.  

Prispremier historiskt

Under 90-talet och början av 00-talet var premierna på fysisk ädelmetall låga och emellanåt negativa. Efterfrågan på den fysiska marknaden var i balans och råvarubörserna kunde utan problem leverera fysisk metall i den marginella omfattning som leverans begärdes. När ädelmetall började appreciera under åren 2005-2008 steg premierna något. Efterfrågan ökade dock kraftigt under 2008. När efterfrågan ökar, allt annat lika, borde priserna på en naturlig marknad stiga. Eftersom priserna på ädelmetall sätts på terminsmarknaden på råvarubörserna ,där terminer kan ställas ut utan full uppbackning av fysisk metall och stämmas av kontant, följer inte alltid priset på den fysiska marknaden priset på terminer.

Stigande prispremier är ett tecken på att det råder en leveransosäkerhet där marknaden är osäker på råvarubörsernas kapacitet att leverera. Fysisk metall prissätts då högre än ett löfte om leverans vid senare tillfälle. 

Efter de kraftiga premiehöjningarna under rekylen 2008 sjönk premierna sakta under första halvåret 2009 och stabiliserades åter framåt våren 2009 men på en högre nivå en tidigare. Premiehöjningar och utbudsbrist förekom även under hösten 2009 och hösten 2010 men inte i lika stor omfattning som 2008.

Prispremier framgent

När priserna rekylerade kraftigt för några veckor sedan ökade efterfrågan på fysisk metall. Liberty Silver slog besöks- och orderrekord i samband med att fiat-priserna rörde sig som kraftigast den 26/9 2011. Samtidigt som investeringsefterfrågan är rekordhög har vi inte märkt av någon ökning av folk som säljer sin investeringsmetall. På Liberty Silver har vi för närvarande ca 20 personer som köper för varje person som säljer. 

Om den höga efterfrågan står sig är det tänkbart att det blir akut brist på ädelmetall även denna höst och vinter precis som var fallet under hösten 2008. I skrivande stund är utbudssituationen duglig och det går att anskaffa de flesta produkter om än med något längre leveranstid än normalt. Lagrena på såväl råvarubörserna som hos de fysiska grossisterna är dock lägre än tidigare och det krävs endast en liten ökning av efterfrågan på marginalen för att brist skall uppstå ånyo. 

Ädelmetallhandlarnas exponering mot volatila spot-priser

De flesta ädelmetallhandlare säljer ädelmetall som vilken annan vara som helst. De arbetar med en fast marginal och ser fiat-valuta som den naturliga räkneenheten. I stort sett alla större ädelmetallhandlare prissäkrar därför sina ädelmetaller genom att hedga på termins- eller certifikatsmarknaden. Detta kan ske genom att ädelmetallhandlaren tar en negativ position på silverterminer i samma utsträckning som han besitter fysisk metall. Effekten av detta blir att handlaren i förväg känner till sin marginal räknat i fiat-valuta.

Liberty Silver prissäkrar eller hedgar inte. Vi ser inte fiat-valuta som den naturliga räkneenheten för pengar. Vi ser ädelmetall som pengar och den naturliga räkneenheten är således ädelmetall. Visserligen kräver myndigheterna att vi redovisar i fiat-valuta men detta stoppar oss inte från att internt resonera i termer av ädelmetall. Ädelmetall fluktuerar i värde på så vis att köpkraften av 1 gram guld eller 1 gram silver kan variera över tid. Ädelmetall fluktuerar inte i värde baserat på fiat-valuta. Det är istället fiat-valutan fluktuerar och tappar i värde över tid. Under de senaste 100 åren har fiat-valutan tappat 98 % av sin köpkraft.

Istället för att hedga vårt ädelmetallinnehav i fiat-valuta är vi måna om att bäst möjligt hedga likvida medel i ädelmetall för att begränsa vår bankexponering. Detta är viktigt dels p.g.a. det minskande värdet på fiat-valuta men även för att minska exponeringen mot ett dödsdömt banksystem.

Att minska exponeringen mot banken är viktigt eftersom bankerna är insolventa per definition och kommer bli bankrutta eller räddas av staten. Insolvens innebär att någon är på ekonomiskt obestånd och inte kan betala sina skulder. De fordringar som insättarna "har på banken" kan inte återbetalas av banken eftersom banken lånar ut mångdubbelt mer än vad som lånas in. Bankerna kan inte betala sina skulder om fordringsägarna skulle kräva reglering av dem.

Liberty Silver kommer fortsätta att se ädelmetall som pengar och som den naturliga räkneenheten för värde. Ädelmetall kan vägas, mätas, delas, förflyttas och har ett inneboende värde. Dessa egenskaper gör ädelmetall till den mest lämpliga råvaran att använda som pengar. Ädelmetall är pengar. Liberty Silver kommer fortsätta saluföra fysisk ädelmetall utan prissäkring eller prishedgning oavsett vad som händer på kort sikt med priserna mätt i fiat-valuta. Vi har nödvändiga marginaler med en hög kapitalomsättningshastighet varför rekyler eller korrektioner, mätt i fiat-valuta, inte utgör något hot mot oss som företag.   

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 540,11 kr 0.30%
Silver 7,04 kr 0.85%
Platina 266,80 kr 0.52%
Palladium 607,76 kr 2.79%
Uppdaterat: 2020-08-12 08:55 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten