Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 59 Motpartsrisker ädelmetall

Av: Torgny Persson

Syftet med ädelmetall som placering

Denna allra första artikeln som publicerades på www.libertysilver.se redogjorde för varför det är lämpligt att investera i ädelmetall. Guld och silver är värdebevarande, har ett naturligt inneboende värde och har fungerat som pengar under tusentals år. 

I tider av hög osäkerhet ökar efterfrågan på ädelmetall. Finansinstitut och banker försöker dra nytta av detta genom att skapa pappersprodukter med ordet guld inbakat i namnet för att på vis förvilla sina kunder till att tro att de äger guld genom att köpa pappersprodukten. Produkterna kallas för terminer, börsnoterade fonder och certifikat. 

Om syftet med att placera i ädelmetall är att riskbegränsa och värdebevara tillgångar är det naturligt att hålla fysiskt guld i egen ägo. Detta för att eliminera alla motpartsrisker. Motsatsen till att hålla fysiskt guld i egen ägo är att hålla ett certifikat i form av en fordran. Dessa s.k. guldcertifikat innebär inte att du äger fysiskt guld. Certifikatet ges istället ut av ett finansinstitut där handeln med certifikaten ofta sköts av ett annat finansinstitut och där slutkunden håller certifikatet hos ett tredje finansinstitut. Certifikaten är sällan uppbackade av fysiskt guld utan baseras i bästa fall på terminspriset från råvarubörserna som i sin tur inte är uppbackade fullt ut av fysiskt guld. Detta är ytterst riskabelt och ger ingalunda den säkerhet som är önskvärd med ett ädelmetallinnehav.

Många verktyg för ädelmetallinvestering överför inte den legala äganderätten med bindande verkan till dig som kund. Om du väljer att investera i fysisk ädelmetall är det således viktigt att du försäkrar dig om att du legalt äger metallen och har rätt att begära leverans av densamma.

Du äger ädelmetall om du har fysisk tillgång till metallen eller har legalt bindande dokumentation som påvisar att du är ägare till specifikt allokerade mynt eller tackor deponerade i ditt namn. För att äga ädelmetall måste du således kunna förfoga över metallen. Många som tror sig äga ädelmetall håller en fordran där någon annan är skyldig dem metallen. Detta är en stor skillnad och det finns alltid en risk att den som är skyldig dig metallen inte kan fullgöra sitt löfte om att tillhandahålla dig metallen.

Om anledningen till att du placerar i ädelmetall är att eliminera eller försäkra dig mot systemrisker och oförutsedda händelser är det givetvis irrationellt att hålla en metallfordran, där de institutioner vars fall du vill försäkra dig mot, är skyldiga dig guld. Att hålla en metallfordran mot en bank eller finansinstitut hjälper dig föga om själva banken som du har en fordran på går under. Det kvittar om banken, finansinstitutet eller råvarubörsen garanterar inlösningsmöjligheten. Om det inte finns tillräckligt med metall eller om certifikatutgivaren är på obestånd eller går i konkurs kan han ändå inte fullgöra inlösningen. Om så sker sitter du istället med en fordran i ett konkursbo och bör lära dig vad du kan om konkursrätt.

Att hålla ädelmetallcertifikat hos en bank eller ett finansinstitut är väldigt likt att sätta in pengar på ett konto hos en bank. Med vårt nuvarande valutasystem baserat fraktionella reserver förfogar inte banken över de pengar du sätter in på bankkontot. Vid en insättning på ditt konto har du bara en fordran på banken. Banken klarar inte att täcka alla fordringarna om de skulle efterfrågas samtidigt. Banken lånar ut mångdubbelt mer elektronisk kredit (läs: skapar kredit som cirkulerar elektroniskt som om det vore pengar) än vad banken har lånat in.  Dessutom finns inte de fysiska pengarna eftersom mynt och sedlar endast utgör drygt 4 % av den totala penningmängden i Sverige. 

Ägande av lagrad ädelmetall

Om du har köpt ädelmetall där någon annan än du hanterar lagringen är det av särskild vikt att säkerställa att du:

a) Har dokumentation över att du är den lagliga ägaren av de specifikt allokerade ädelmetalltackorna eller mynten som lagras åt dig.

b) För varje tacka eller mynt som lagras åt dig  har information om
   - Präglaren som präglat metallen
   - Serienumret
   - Vikten
   - Utlämningsprocessen

c) Har betalat en premie över spot-priset eftersom det inte går att anskaffa fysisk ädelmetall till spot-priset.

d) Betalar en lagrings och eventuellt en försäkringskostnad för lagringen.

Om ovanstående punkter inte uppfylls äger du sannolikt inte guld utan håller endast en fordran. Någon är skyldig dig metall. Om du ser ädelmetall i pappersform som en spekulativ tillgång, i likhet med andra pappersbaserade tillgångsslag, är detta fullt naturligt. Om du däremot placerar i ädelmetall som riskeliminator och värdebevarare bör du försäkra dig om att du äger och fullt ut kan disponera över din metall.  

Börshandlade fonder

Börshandlande fonder som exempelvis GLD och SLV ses av många finansmän som ett bra alternativ till att äga fysiskt guld och silver. Kom dock ihåg att du med dessa endast håller andelar på en mäklares papper. Om det finansiella systemet kollapsar hjälper dina andelar dig knappast. Även om den börshandlade fonden besitter metallen fysiskt kommer det bli svårt för dig att ta besittning över din andel vid en finansiell härdsmälta. Dessutom ifrågasätts det huruvida GLD och SLV verkligen besitter den metall de hävdar.

Banker och finansinstitut tycker det är jobbigt att släpa på metall och ser det som en inskränkning att metallen endast existerar i en viss befintlig mängd. Det går inte att skapa ädelmetall ur tomma intet. Bankerna är vana vid att skapa pengar ur tomma intet och tjäna ränta på dem. Att bankerna därför försöker desillusionera och begreppsfrövränga är inte särskilt märkligt i sammanhanget. Om någon påstår sig äga fysisk metall på ett konto bör varningsklockorna ringa. Detta innebär sannolikt att personen inte äger ädelmetall. Att äga fysisk ädelmetall innebär att äga fysisk ädelmetall, inget annat!

Riskdiversifiering för fysisk metall

Om du har följt råden i denna artikel och tagit fysisk besittning av din ädelmetall återstår frågan om förvaring. Här är riskdiversifiering ändamålsenligt. Sprid riskerna. Det finns tre alternativ. Det första är förvaring på olika platser efter egen förmåga och fantasi. Det andra är bankfack och det tredje är att upplåta förvaringen åt tredje part.

Vad gäller förvaring efter egen bevåg finns det ett flertal läsvärda trådar i Liberty Silvers forum. Det är fantasin som sätter gränserna. Jag har hört talas om förvaringsförslag som att frysa in metallen i köttfärs, montera i i torktumlaren och mura in i huset.  

Det andra alternativet är bankfack. Innehållet i ett bankfack är i teorin skiljt från bankens tillgångar. Så länge bankerna emellanåt håller entrédörren öppen är bankfack ett riskdiversifieringsalternativ. Dock spelar det mindre roll att du äger tillgångarna i ett bankfack om banken helt sonika stänger med effekt att det samlas tusentals arga människor utanför. Mer om bankfack, dess risker och begränsningar kan du läsa om på Cornucopias utmärkta blogg här

Det tredje alternativet är att uppdra åt ett ädelmetallspecialiserat förvaringsbolag att förvara metallen. Tyvärr saknas det möjligheter av detta slag i Sverige vilket kräver att man vänder sig till ett utländskt bolag vilket gör det svårare att begära leverans för att fysiskt disponera över metallen. 

Sammanfattningsvis är det allmäna rådet att skaffa sig fysisk ädelmetall med besittnings- och förfoganderätt. Om syftet med din ädelmetallplacering är att eliminera risk och bevara värde bör du inte nöja dig med en metallfordran på just de aktörer du vill distansera dig ifrån riskmässigt. 

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 534,62 kr -0.72%
Silver 7,00 kr 0.28%
Platina 265,28 kr -0.05%
Palladium 601,69 kr 1.77%
Uppdaterat: 2020-08-12 08:25 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten