Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 43 Det kontantlösa samhället

Av: Torgny Persson

Penningmängden i Sverige

Den total mängden pengar i Sverige uppgår enligt SCB:s senaste rapport till 2 163 215 miljoner kronor. Av dessa består 94 480 miljoner kronor av sedlar och mynt. Andelen sedlar och mynt uppgår således till 4,37 % av den totala penningmängden i Sverige. Resterande 95,63% utgörs av elektroniska pengar som endast finns som en elektronisk siffra. 

Elektroniska pengar skapas i princip uteslutande som skuld. När en bank lånar ut pengar skapas pengarna i och med utlåningen. Skulden som skapas cirkulerar därefter som om den vore pengar.

Sedan milleniumskiftet år 2000 har den totala penningmängden ökat från 1 147 736 mlijoner kr till dagens 2 163 215 miljoner kr. Detta innebär en ökning med 88,5 % på drygt tio år. Under samma period har mängden sedlar och mynt ökat från 82 274 miljoner kr till 94 480 miljoner kronor d.v.s. en ökning på 14,8 %. År 2000 var andelen sedlar och mynt av den totala penningmängden 7,2 %.

Samtidigt som den totala penningmängden ökar lavinartat ökar inte mängden sedlar och mynt. De senaste fem åren har istället den mängden sedlar och mynt minskat. Diagrammet nedan visar utvecklingen av den totala penningmängden, M3, jämfört med mängden sedlar och mynt, M0.

Riksbanken minskar således medvetet både den procentuella andelen sedlar och mynt av penningmängden men även den absoluta mängden. Detta är en del av en global trend mot ett kontantlöst samhälle. Från diagrammet kan vi se att den totala penningmängden och mängden sedlar och mynt följdes åt under första halvan av 00-talet. Därefter exploderade den totala penningmängden medan mängden sedlar och mynt förblev densamma eller minskade något.  

Papperspengar som depåkvitto

Visserligen är de sedlar som präglas av centralbanken i stort sett värdelösa. Utbudet på papper är rikligt med effekt att priset på papper är lågt. Det inneboende värdet på pappret blir inte högre för att någon har kladdat dit bläck med siffrorna 1000. Det är endast illusionen av det vackra bläcket som kollektivt förblindar.

Det finns ändock tydliga fördelar med papperspengar jämfört med elektroniska pengar. Papperspengar kan till skillnad från elektroniska pengar tas i fysisk besittning. Dessutom är papperspengar skuldfria medan elektroniska pengar skapas som skuld med återbetalningskrav om lånebeloppet plus ränta.

Ursprungligen instiftades papperspengar som ett bevis för att innehavaren hade deponerat en viss mängd ädelmetall hos en guldsmed eller bank. Mot uppvisande av papperspengarna kunde innehavaren ta ädelmetallen i besittning.

När bankirerna märkte att innehavarna av papperspengar sällan hävdade sin rätt att ta ädelmetallen i besittning såg dessa sin chans till extra intäkter. Genom att ge ut mer depåbevis än vad som fanns täckning för i form av ädelmetall kunde bankirerna öka sina ränteintäkter exponentiellt.

När bankernas bedrägliga penningskapande till sist uppmärksammades av allmänheten var det för sent. För att undvika en samhällskollaps legaliserades det fraktionella reservsystemet. Istället för att bli hängda blev de bedrägliga bankirerna makthavare med kontroll över penningskapandet.

Systemets bräcklighet avslöjades dock snabbt. Så fort förtroendet för bankerna minskade och folk begärde inlösen av sina papperspengar fick bankerna problem. Med ett system av fraktionella reserver har ingen bank täckning för de innestående medlen utan hamnar snabbt på dekis när fordringsägarna kräver sina pengar. Banken drabbas av likviditetsbrist och måste likvidera tillgångar. När tillgångarna inte räcker kollapsar banken. Detta kallas för en banklöpning (eng: bank run).

Videon nedan ger en utmärkt introduktion i hur dagens guldsmedernas bedrägeri var startpunkten på det som ledde fram till dagens penningsystem. Från 7:10 förklaras hur systemet med fraktionella reserver uppstod ursprungligen.

Guldstandard - Pappersstandard - Elektronisk siffra

Efter det att pengars koppling till ädelmetall eroderats sedan uppkomsten av det fraktionella banksystemet på 1700-talet bröts kopplingen slutligen genom den s.k. Nixon-chocken 1971.

I September 1931 lämnade ett antal länder, däribland Sverige, guldstandarden. Efter 2:a världskriget såg de allierade ett behov av att återupprätta legitimiteten för valutorna. I och med Bretton Woods-systemet, till vilket Sverige anslöt sig 1950, var det endast USA som åtog sig att upprätthålla en fast växelkurs mot guld. Till skillnad från tidigare under guldmyntfoten var det endast centralbankerna som tilläts växla dollar mot guld hos den amerikanska centralbanken, Federal Reserve. I takt med kraftiga underskott i USA:s betalningsbalans minskade förtroendet för dollarn. När överskottet på pappersdollar jämfört med guld blev alltför stort kunde USA inte längre upprätthålla konvertibiliteten.

Efter det att kopplingen till guld i bröts har det inte funnits någon måttstock för pengar. Istället har värdet baserats på en allmän indoktrinering om en illusion av värde. Motpartsrisken är enorm eftersom vi redan vet att banken bara klarar uppfylla ett fåtal av löftena om återbetalning av insättarnas fordringar. I och med att det monetära systemet bygger på fraktionella reserver vet vi med matematisk säkerhet att banken i slutändan, vid lånemättnad, måste kollapsa då penningmängden inte längre kan ökas.

Det kontantlösa samhället

Sverige är troligen det land i världen som är närmst ett kontantlöst samhälle. Genom den minskande andelen kontanter verkar även pappersstandarden snart vara ett minne blott. Hur påverkas din frihet och ditt privatliv genom att du snart uteslutande tvingas förlita dig på elektronisk teknologi för att genomföra transaktioner?

Om du äger en bil kan du se bilen, röra den, förvara den och förflytta den. Bilen är en tillgång och har ett värde. Det krävs ingen motprestation av någon annan för att du skall kunna nyttja eller förvalta ditt ägandeskap.

Med en guldstandard kan du likaledes se dina tillgångar, röra dem och förflytta dem. Med ett elektroniskt system finns däremot ingen fysisk tillgång att varken se eller röra. Du måste ha fullt förtroende för att banken och/eller staten inte raderar ut dina tillgångar genom bedrägeri, stöld eller hyperinflation. Du har heller inte äganderätt till dina egna pengar utan bara en fordran på banken.  

Slav till den privata bankkartellen?

Med ett elektroniskt penningsystem kan den privata penningskapande bankkartellen, och i förlängningen staten, kontrollera ditt liv. 

Eliten bakom detta globalt kollektivistiskt planerade system stjäl redan idag merparten av alla privata tillgångar genom skatt, inflation och ränta. Det verkliga samhället med småföretagande och småskalig produktion kannibaliseras av eliten med hjälp av den artificiellt uppbyggda ekonomin som baseras på möjligheten att skapa pengar. 

Det kontantlösa övervakningssamhälle vi närmar oss är skrämmande. Det är ett samhälle utan utrymme för småskalighet, individuell handlingsfrihet eller avvikande åsikter. Det är ett samhälle med absolut makt för bankeliten som kan spåra, låsa och radera dina tillgångar. Beskattning oavsett nivå kan ske automatiskt. Ditt liv blir transparent och spårbart. Ditt privatliv dikteras utan eget självbestämmande. 

Vi behöver en debatt om vårt penningsystem. Måhända att Alex Jones implikationer om det kontantlösa samhället, i videon nedan, är extrema och väl konspiratoriska men icke desto mindre tänkvärda.

Summering

Det kontantlösa samhälle vi närmar idag oss inleddes med guldsmedernas bedrägeri på 1700-talet. Guldsmederna som sedermera blev bankirer gav ut mera depåkvitton än vad det fanns uppbackning för i guld. Bedrägeriet med fraktionella reserver legaliserades då det hotade växa utom kontroll. Reserverna i form av guld backade upp en artificiellt skapad penningmängd. I två steg på 1900-talet togs guldet därefter helt bort som reserv för valutan. Först slopades guldstandarden 1931 och därefter slopades den amerikanska dollarns fast växelkurs mot guld 1971. 

Kvar stod vi med en pappersstandard utan metallisk uppbackning. 2010 har även pappersstandarden i stort passerat och idag finns det täckning för mindre än 5 % av våra pengar i form av sedlar och mynt. De elektroniska pengarna, skapade som skuld, genom den privata bankkartellen, har tagit över penningsystemet. 

Med ett elektroniskt system kan inte längre de rättmätiga innehavarna av pengar ta fysisk besittning utan tvingas in i ett dödsdömt system baserat enbart på fordringar. Utan äganderätt och utan kontroll riskerar individen bli slav under bankernas och statens piska. 

 

Kommentarer

Skyking 2014-09-01 19:44

Ett par påpekanden kan vara på sin plats:

När det gäller riksbankens inblandning i att andelen kontanter eller ens absoluta mängden kontanter minskat så är det inte så självklart. Mängden kontanter i omlopp är i princip bara ett mått på hur mycket pengar folk tagit ut från sina konton - då utgör det inte något "medvetet" agerande från riksbankens sida.

När det gäller hur pengarna skapas är det heller inte så enkelt att banktillgodohavanden skapas genom skuldsättning och kontanter (i omlopp) inte gör det. Kontanter (i omlopp) uppstår genom att Riksbanken överlåter dem till någon annan och detta kan mycket väl ske genom utlåning. På motsvarande sätt skulle banktillgodohavanden kunna skapas utan att för den sakens skull skuldsätta kontoinnehavaren (banken skulle mycket väl kunna bokföra det mot något annat konto än just kundfordringar).
Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 788,88 kr 0.00%
Silver 10,00 kr 0.00%
Platina 325,37 kr 0.00%
Palladium 303,16 kr 0.00%
Uppdaterat: 2024-06-15 11:05 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten