Hem
Köpa guld och silver
Sälja guld och silver
Diagram
Kunskapscentralen
Prispolicy
Hem Köpa silver guld platina palladium Sälja silver guld platina palladium Diagram Kunskapscentralen
Ändra
Visa varukorg
Till kassan
Antal   Produkt á Pris Pris

Summa: 0 kr

G&S: Del 35 Platina och Palladium

Av: Torgny Persson

Platinagruppen består av de sex metallerna platina, palladium, rutenium, rhodium, osmium och iridium. Gemensamt för metallerna är att de har liknande fysiska och kemiska egenskaper samt ofta förekommer tillsammans i berggrunden.

Platina (Kemisk symbol: Pt & Valutasymbol: XPT) och Palladium (Kemisk symbol: Pd & Valutasymbol: XPD) är synnerligen sällsynta metaller. Till utseendet liknar metallerna silver med dess gråvita färg. Förekomsten av platina och palladium är mycket låg (0.003-0.005 ppm). 


Platina
Platina är en tät men smidbar ädelmetall med en mycket hög densitet på 21,45 gram per kubikcentimeter. Till skillnad från guld används platina primärt industriellt.

Efterfrågan på platina
Vid en undersökning av efterfrågan på platina märker vi att det är tre sektorer dominerar. Den totala efterfrågan på platina under 2009 var 7,04 miljoner oz. Med ett spot-pris som i genomsnitt noterade SEK 9200kr/oz under 2009 får vi en total världsmarknad på 64,8 miljarder kr för 2009. Marknaden för platina är alltså betydligt större än för silver (12 miljarder kr) men betydligt mindre än för guld.

Av den totala efterfrågan på 7,04 miljoner oz står katalysatorer inom bilindustrin för 31,7%, smyckesindustrin för 42,8% och investeringsefterfrågan för 9,4%.
 

Total efterfrågan (troy oz) 2007 2008 2009
Bilindustrin (katalysatorer) 4145000 3655000 2230000
Smyckesindustrin 2110000 2060000 3010000
Investeringsefterfrågan 170000 555000 660000
Övrigt 1845000 1720000 1140000
       
Totalt 8270000 7990000 7040000


Vid en analys av tabellen märker vi att fördelningen mellan användningsområdena skiftat drastiskt under bara tre år. Totalt minskade efterfrågan med 11,9% under 2009. Användningen inom bilindustrin har sjunkit till nästan hälften jämfört med 2006 medan smyckesindustrin och investeringsefterfrågan i viss mån absorberat bilindustrins minskning. 

Bilindustrins minskning i efterfrågan beror dels på minskad efterfrågan på bilar men framförallt på att palladium används som substitut för platina i katalysatorer i allt högre utsträckning.   

Bilindustrins minskning har dock inte fått lika stor påverkan på aggregerad efterfrågan som man skulle kunna förutspå. Smyckesindustrin i framförallt Kina har nämligen växt explosionsartat och platina har på kort tid blivit mycket populärt. I Europa och Nordamerika sjönk efterfrågan däremot medan den var stabil i Japan. Den kinesiska efterfrågan har alltså inte bara vägt upp för den minskade efterfrågan i väst utan medverkat till att den totala efterfrågan i smyckessegmentet ökade med 46,1%.    

Förutom ovan nämnda segment används platina i elektronik, inom raffinering och inom produktion av glas och LCD teknik. Dessa användningsområden ingår i gruppen övriga i tabellen ovan. Som resultat av en svag ekonomi har efterfrågan i samtliga dessa områden och framförallt inom glasindustrin minskat. Många leverantörer har minskat sina befintliga lager istället för att nybeställa.

Produktion och utbud av platina
Produktionen av platina är extremt koncentrerad till ett fåtal länder där Sydafrika är den överlägset största producenten. Hela 4 530 000 oz platina nyproducerades i Sydafrika under 2008 eller 76,5% av den totala världsproduktionen. Näst största producent var Ryssland med 785 000 oz eller 13,3% av den totala nyproduktionen. Total nyproduktion under 2009 var 5 920 000 oz vilket var en marginell minskning med 20 000 oz jämfört med 2008. Utöver nyproduktionen tillkom 1 405 000 oz i återvunnen platina vilket innebar att marknaden som helhet påvisade ett överskott på 285 000 oz under 2009. Landsfördelningen på nyproduktionen uppvisar endast marginella förändringar under de senaste tre åren. 

Platina som investering
Platina finns tillgängligt i investeringsform i form av tackor och mynt. Liberty Silver saluför kontinuerligt tackor och emellanåt mynt i platina. Från tabellen ovan kan vi se att efterfågan på platina som investering ökat kraftigt särskilt under 2008-2009. Anledningen  är att det lanserats börshandlade fonder s.k. ETF:er som äger (eller påstås sig äga) fysisk platina motsvarande det utestående antalet fondandelar. Genom lanseringen av börshandlade fonder tillkommer många institutionella ägare som i annat fall inte skulle investerat i platina. Investeringsefterfrågan förväntas öka ytterligare under 2010 i och med lanseringen av en amerikansk ETF.

Palladium
Palladium är en intressant metall ur många synvinklar. Palladiums egenskaper liknar Platinas. Metallerna ingår i samma grupp av metaller och används ofta till liknande ändamål. Två produktionsländer, Ryssland och Sydafrika, dominerar världsutbudet med totalt över 80% av produktionen. Ryssland är också det enda land som har ett statsägt lager med palladium. Lagrets omfattning är okänt då Ryssland hemlighåller informationen.

Efterfrågan på palladium
Efterfrågan på palladium domineras av bilindustrin där palladium i allt högre utsträckning används istället för platina i katalysatorer. Bilindustrin konsumerade under 2009 hela 4 050 000 oz eller 52,1% av den totala efterfrågan på palladium på 7 770 000. Övriga användningsområden framgår av tabellen nedan där övrigt innehåller bl.a. elektronikbranschen med en konsumtion på 1 270 000 oz och dentalbranschen med en konsumtion på 615 000 oz.

Med ett spot-pris som i genomsnitt noterade ca SEK 2000kr/oz under 2009 får vi en total världsmarknad på 15,4 miljarder kr för 2009. Marknadsomfattningen är således ungefär i paritet med silvermarknaden medan den är betydligt mindre än marknaderna för guld och platina.
 

Total efterfrågan (troy oz) 2007 2008 2009
Bilindustrin (katalysatorer) 4545000 4465000 4050000
Smyckesindustrin 950000 985000 815000
Investeringsefterfrågan 260000 420000 625000
Övrigt 2640000 2420000 2280000
       
Totalt 8395000 8290000 7770000


Trots att användningen av palladium har ökat inom bilindustrin jämfört mot andra metaller i platinagruppen visar efterfrågan ändå en nedgång på grund av den svaga världsekonomin.

Till skillnad från platina, där efterfrågan inom smyckesindustrin ökade med 46,1%, har efterfrågan inom smyckesindustrin för palladium minskat. Trots en stabil efterfrågan i smyckesindustrin inom Nordamerika och Europa minskade efterfrågan totalt då användningen av palladium i kinesiska smycken minskat avsevärt till förmån för användningen av platina.  
 
Noterbart är att total efterfrågan i USA minskade med 21%, efterfrågan i Europa minskade marginellt medan efterfrågan i Kina ökade med 75,6% till 685 000 oz. Användningen inom andra områden än smyckesindustrin har således ökat kraftigt i Kina. 

Produktion och utbud av palladium
Nyproduktionen av palladium är starkt koncentrerad till Ryssland och Sydafrika. Ryssland stod för 46,8% och Sydafrika för 33,4% av världsproduktionen 2009. Totalt sjönk nyproduktionen av palladium med 2,9% till 7 100 000 oz under 2009.  Fördelat på land har produktionen varit relativt jämn de senaste åren. Noterbart är att nyproduktionen har minskat från 8 580 000 oz 2007 till 7 100 000 oz 2009. Trots ett statistiskt överutbud på 760 000 oz under 2009 kan det uppstå brist inom de närmsta åren då överutbudet främst härstammar från det ryska lagret vars storlek är okänt. Vissa bedömare tror att det ryska lagret är nästintill tomt och att konsekvensen kan bli akut brist på palladium inom några år.

Palladium som investering
Palladium finns tillgängligt i investeringsform i form av tackor och mynt. Liberty Silver saluför emellanåt tackor och mynt i palladium. Från tabellen ovan kan vi se att efterfågan på palladium som investering har ökat kraftigt de senaste åren, om än från låga nivåer. Liksom för platina är introduktionen av börshandlade fonder s.k. ETF:er en bidragande orsak till den ökade investeringsefterfrågan. Dock fördubblades även efterfrågan av fysiskt palladium i form av mynt och investeringstackor under 2009 till totalt 95 000 oz. 

Sammanfattning
Platina och palladium är exponerade mot industriell efterfrågan i högre utsträckning än andra ädelmetaller. Palladiums, och i viss mån platinas, kraftiga prisuppgång under 2009-2010 har korrelat med den rekyl uppåt vi sett på börserna. Om man istället jämför utvecklingen den senaste månaden (21 april - 21 maj), sedan den förnyade oron och volatiliteten på börserna, ser vi att palladium mätt i SEK tappat 18% medan platina tappat 3% till skillnad mot guld som under samma tidsperiod presterat en uppgång med 15% och silver en uppgång med 9%.

I dessa tider av osäkerhet skulle jag personligen välja att investera i platina framför palladium då platina relativt sett används mer för värdesäkring i form av smycken, tackor och mynt. Ett starkt argument för en investering i platina är att det sannolikt kommer uppstå ett underutbud inom de närmsta åren då efterfrågan prognostiseras överträffa utbudet. För palladium är marknadsbalansen mer beroende av det ryska lagrets vitalitet. Om det ryska lagret sinar eller om ryssarna bestämmer sig för att minska exporten så kan det uppstå brist på kort tid.

Diagram över platina och palladiums prisutveckling hittar du här.

 

Kommentarer

Logga in för att kommentera.

Guld- och silverpriser

Ädelmetall Spotpris spot price info +/- % spot price change info
Guld 680,84 kr -1.24%
Silver 8,22 kr -2.57%
Platina 325,34 kr -2.39%
Palladium 437,63 kr -2.73%
Uppdaterat: 2023-09-25 21:30 CET

Förklaring prissättning och prispremier för ädelmetall

Liberty Silvers Nyhetsbrev

Prenumerera på Liberty Silvers kostnadsfria nyhetsbrev för ädelmetallrelaterade nyheter.

Prenumerera
Forumet uppdateras inte längre p.g.a. teknikförändringar inför kommande uppdatering av hemsidan. Tidigare poster finns arkiverade här.

Prisgaranti hos Liberty Silver

Köp Liberty Silver mynt Mer information om
Liberty Silver mynten